Du er her

Land use development potential and E-bike analysis

Forfattere: Tanu Priya Uteng, Andre Uteng, Ole Johan Kittilsen
Rapportnr: 1699/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2236-7
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten - kun på engelsk
Summary

Å lykkes med å øke sykkelandelen i byområdene er en sentral del av det pågående planleggingsmandatet i de Norske by-regionene. For å lykkes med mandatet kan man ta i bruk tiltak på både mikro- og makroplanet. Mikro-planet innebærer utbygging av gang-og-sykkelstier og øvrige tilsvarende tiltak som bedrer sykkelinfrastrukturen og sykkelopplevelsen for de reisende. På makronivået, som utgjør det strategiske nivået, fremstår regulering av arealbruk og arealbruksplanlegging som et viktig verktøy. Denne rapporten analyserer potensialet for å bruke arealplanleggingen som et verktøy for å oppnå ønsket om økt sykkelbruk i by-regionene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Analysen tar utgangspunkt I INMAP-modellens metodikk for arealplans-kvantifisering, en metodikk som tidligere er benyttet til å estimere sammenhengen mellom arealbruk og reisevaner i en rekke utredninger. Denne rapporten tilbyr kunskap om hvordan eksiterende og fremtidig arealbruk og arealbrukplanlegging kan inngå i sykkelstrategien i byområdene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger