Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Areal- og transportutvikling i Osloregionen - faktagrunnlag

Areal- og transportutvikling i Osloregionen - faktagrunnlag

Forfattere: Njål Nore, Jørgen Aarhaug, Frants Gundersen, Rolf Barlindhaug, Kjetil Sørlie
Rapportnr: 1378/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1592-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Osloregionen har vokst med rundt 15 prosent i perioden 2004-2013, noe mer enn gjennomsnittet for Norge. Dette gjelder befolkning, boliger, arbeidsplasser og transport. I absolutte størrelser har veksten vært størst i sentrum av regionen, mens kommunene i randsonen av det nære pendlingsomlandet, cirka 45 minutters reisetid til Oslo, har hatt størst relativ vekst, noen kommuner over 30 prosent vekst. Flere av byene utenfor Oslo har styrket sin posisjon på bekostning av landkommunene, gjennom større vekst i arbeidsplasser, økt innslag av urban boligbebyggelse og økt arbeidsinnpendling fra omlandskommunene. Motoriserte reiser foregår i hovedsak med privatbil, med unntak for reiser til Oslo sentrum som i stor grad skjer kollektivt. Dette mønsteret har ikke endret seg vesentlig de siste ti årene, men kollektivtrafikken har vokst mer enn biltrafikken i sentrum av regionen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger