Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Analyse av utvalgsmetodikken i den nasjonale reisevaneundersøkelsen 1997/98 ved bruk av WesVar

The Sampling Method in the 1998 Norwegian Travel Survey. An analysis of estimator properties using WesVar

Forfattere: Ronny Klæboe, Berit Grue
Rapportnr: 1135/1999
Språk: English
Vedlegg Summary

Ved gjennomføringen av den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen ble det brukt en to-trinns utvalgsmetodikk uten dokumenterte egenskaper. I første trinn trekkes et enkelt, tilfeldig utvalg av husholdninger fra telefonkatalogen, mens en i annet trinn spør etter personen som sist fylte 13 år. Utvalgsbrøken blir derved proporsjonal med antallet personer over 13 år og en får for få personer fra store husholdninger. Gjennomsnittene i utvalget blir derfor skjeve i forhold til gjennomsnittene i befolkningen. I dette dokumentet vises det at skjevhetene er betydelige, men at de kan rettes opp ved å vekte opplysningene fra store husholdninger i forhold til størrelsen på husholdningen. I tillegg kan fylkesvekter benyttes for å utnytte ekstrainformasjonen fra 3 regionale tilleggsutvalg. Kompleksiteten i utvalgsmetodikken gjør det vanskelig å finne fram til egenskapene til de resulterende estimatorene analytisk. Med programmet WesVar kan disse anslås med numeriske metoder. Uttestingen av WesVar er tillitvekkende og gir resultater som overensstemmer med de en kom fram til ad analytisk vei i løpet av prosjektet: vekting med antall personer i husholdningen gir tilnærmet forventningsrette estimatorer. Standardfeilene blir en del større enn ved et enkelt tilfeldig utvalg. Ved å utnytte tilleggsutvalg fra 3 fylker gjenopprettes imidlertid presisjonen til estimatene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger