Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Analyse av havners, jernbaneterminalers og samlastterminalers omland

Analyse av havners, jernbaneterminalers og samlastterminalers omland

Forfattere: Inger Beate Hovi, Berit Grue, Elise Caspersen
Rapportnr: 1360/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1576-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I dette dokumentet analyseres ulike terminalers omland. Omland avgrenses her av mottaker- og avsenderkommuner for lastebiltransport til og fra ulike terminaler og terminaltyper. Innfallsvinkelen har vært todelt. Dels er det tatt utgangspunkt i informasjon om terminalbruk fra SSBs lastebilundersøkelser, og dels i resultater fra nasjonal godsmodell om terminalbruk i intermodale transportkjeder. Terminaltypene som analyseres er havner, jernbaneterminaler og omlastingsterminaler/samlastterminaler. Tallene som benyttes fra lastebilundersøkelsen er et årlig gjennomsnitt for perioden 2008-2012, og inneholder transport til og fra terminal. Det skilles mellom containergods og øvrig gods.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger