Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Analyse av bilparken til husstander i Oslo og Akershus.

Analyse av bilparken til husstander i Oslo og Akershus.

Forfattere: Astrid Helene Amundsen, Trygve Solheim
Rapportnr: 1140/1999
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

I forbindelse med prosjektet Bedre byluft er det blant annet foreslått å innføre forbud mot bruk av eldre biler (01.01.89) innenfor bomringen i Oslo. Forbudet vil gjelde på dager da luftforurensningen overstiger visse grenseverdier. Med utgangspunkt i data fra reisevaneundersøkelsene i 1997/98 har vi undersøkt hvor mange forbudet vil ramme, og eventuelle spesielle kjennetegn ved denne gruppen. I overkant av 1/4 av husstandene i Oslo og Akershus disponerer kun eldre biler. Forskjellen mellom de ulike gruppene er generelt små. Det synes å være en viss samvariasjon mellom lav inntekt og det at husholdet kun disponerer eldre biler.1/3 av småbarnsbarnefamilier (< 7 år) disponerer kun eldre biler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger