Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Alternativ finansiering av kollektivtransport i by. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av alternative finansieringspakker for Kristiansand

Alternativ finansiering av kollektivtransport i by. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av alternative finansieringspakker for Kristiansand

Forfattere: Kjell Werner Johansen, Bård Norheim
Rapportnr: 484/2000
ISBN: 82-480-0157-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Denne rapporten ser på mulighetene for å innføre en alternativ finansieringsmodell for kollektivtransporten basert på et spleiselag mellom lokale og sentrale myndigheter. Disse beregningene viser at staten med relativt enkle grep, i form av passasjeravhengige tilskudd, kan sette i gang en prosess som kan gi store samfunnsøkonomiske gevinster. Vi har analysert konsekvensene av en slik finansieringspakke i Kristiansand, med kr 2 i økte bomsatser som øremerkes til kollektivtransporten og at staten gir et tilskudd per ny passasjer på kr 4. I tillegg innføres det resultatavhengige tilskudd til kollektivselskapet. Ifølge våre analyser vil en slik finansieringspakke for Kristiansand gi i overkant av 20 prosent flere kollektivreiser og ca 7 prosent færre bilturer i rushtida, med en samlet samfunnsøkonomisk gevinst på 30 mill kroner årlig.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger