Du er her

85g CO2 per kilometer i 2020. Er det mulig?

Forfattere: Erik Figenbaum, Gunnar S. Eskeland, Jonathan Leonardsen, Rolf Hagman
Rapportnr: 1264/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1433-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Stortingets mål om å redusere det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye personbiler i 2020 til 85g/km kan nås ved å legge om engangsavgiften. I tre av fire skisserte scenarioer nås målet direkte ved å øke CO2-leddet i engangsavgiften. I det fjerde må det gjennomføres ytterligere innstramninger. Innfrielsen av 85-grams målet vil gi en CO2 reduksjon på 35% fra dagens utslippsnivå. Måloppnåelsen bygger på økt etterspørsel etter biler med lavere utslipp og elbiler og/eller ladbare hybridbiler. En etappevis innføring av avgiftsendringen vil redusere ulempen ved å velge miljøvennlig og holde ekstrakostnadene for bilkjøpere og forhandlere nede fordi utvalget av lavutslippsbiler øker over tid.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger