Du er her

  • > Publikasjoner
  • > 130 dødsulykker med vogntog. Gjennomgang av dødsulykker i 2005-2008 gransket av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper

130 dødsulykker med vogntog. Gjennomgang av dødsulykker i 2005-2008 gransket av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper

Forfattere: Terje Assum, Michael Wøhlk Jæger Sørensen
Rapportnr: 1061/2010
ISBN: 978-82-480-1058-6
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1057-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

130 dødsulykker hvor vogntog er innblandet er hentet fra Statens vegvesens dybdestudier av dødsulykker, Ulykkesanalysegruppenes (UAG) rapporter. Disse ulykkene er kodet og analysert med hensyn til 14 risikofaktorer som er funnet i nordisk litteratur om ulykker med tunge kjøretøy. 15 ulykker er vurdert som selvvalgt handling og fjernet fra videre analyse. Av de gjenstående 115 ulykker er det 76 møteulykker, 15 eneulykker, seks ulykker i kryss, 10 ulykker i samme retning og ni ulykker med fotgjengere eller syklister. Vogntoget var utløsende part helt eller delvis i 44 ulykker. I møteulykkene var vogntoget utløsende part i 18 tilfeller. Høy fart, feilhandlinger, sovning/tretthet og uoppmerksomhet er de viktigste risikofaktorer i ulykker hvor vogntog har vært utløsende part. Høy fart, sovning/tretthet og uoppmerksomhet er også de viktigste faktorene i ulykker der vogntogets motpart har vært utløsende. Vi har vurdert hvor egnet UAG-materialet er som forskningsmateriale og foreslått mulige forbedringer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger