Oktober 2015

Redigert av Eivind Farstad

Flere førstegangsregistrerte kjøretøy

17 500 kjøretøy førstegangsregistrert i september, 2 prosent flere enn i september 2014. Nedgang i antall registeringer for lastebiler og busser.

Tabell 2. Førstegangsregistrerte kjøretøy i september 2015 og oktober 2014 – september 2015. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste måned

Siste 12 måneder

Kjøretøygruppe

September 2015

Endring %

Okt. 2014 –  sept. 2015

Endring %

I alt

17 475

2

210 753

2

Personbiler

14 498

2

175 292

2

Busser

41

-41

1 078

-3

Varebiler

2 472

1

30 268

3

Lastebiler

326

-4

3 569

-9

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Mer vegtrafikk

Vegtrafikken økte med 2 posent i perioden januar til og med august 2015 sammenlignet med samme periode i fjor. 

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen januar – august 2015. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Jan.

Feb.

Mars

Apr.

Mai

Juni

Juli

Aug.

Hittil i år

All trafikk

0,1

1,5

3,4

1,7

0,8

2,9

3,0

2,0

1,9

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Nedgangen i antall trafikkdrepte fortsetter

Nedgang i antall drepte i vegtrafikken, men flere skadde i tredje kvartal sammenlignet med samme periode i 2014. 

Tabell 4. Vegtrafikkulykker med personskade, personer skadd og personer drept. Hele året 2010 - 2014, 1. - 4. kvartal 2014, og 1. - 3. kvartal 2015.

 

Antall ulykker

Antall skadde

Antall drepte

Hele året 2010

6 434

9 130

208

Hele året 2011

6 079

8 363

168

Hele året 2012

6 154

8 195

145

Hele året 2013

6 397

8 297

188

Hele året 2014

5 096

6 917

149

1. kvartal 2014

994

1 342

32

2. kvartal 2014

1 351

1 694

44

3. kvartal 2014

1 413

1 760

51

4. kvartal 2014

1 338

2 121

22

1. kvartal 2015

955

1 463

25

2. kvartal 2015

1 248

1 899

26

3. kvartal 2015

1 506

2 016

43

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Få endringer i passasjertrafikken

Passasjertrafikken med fly omtrent på samme nivå som siste måned, med knapt 2 prosent nedgang i innenlandsk og 1 prosent oppgang i utenlandsk trafikk i september.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. September 2015, juli – september 2015 og oktober 2014 – september 2015.


Type trafikk

Sept. 2015
Siste måned

Juli – sept. 2015
Siste tre måneder

Okt. 2014 – sept. 2015
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

-2

-0,2

-1,1

Utenlandsk trafikk

1

0,8

0,4

All trafikk

0

0,3

-0,5

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Liten nedgang i delindeksen for transport

En liten oppgang i konsumprisindeksen i september, men samtidig en liten nedgang i delindeksen for transport.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks september 2015

140,6

151,1

Endring siste måned

0,6

-0,5

Endring siste 12 måneder

2,1

0,4

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 1998 =100.

Økning i utenriksfarten for gods

Økning i godsmengden i 2. kvartal 2015 sammenlignet med 2. kvartal 2014. Økningen har kommet i utenriksfarten.  

Tabell 9: Havnestatistikken. Godsmengde i innenriks- og utenriksfart. 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014, 1. – 4. kvartal 2014 og 1. kvartal 2015. Millioner tonn.

Tidsperiode

Godsmengde i alt

Av dette utenriks

Hele året 2010

171,9

114,7

Hele året 2011

180,2

117,0

Hele året 2012

182,0

114,7

Hele året 2013

184,1

112,9

Hele året 2014

179,9

108,5

1. kvartal 2014

43,6

25,8

2. kvartal 2014

40,6

23,9

3. kvartal 2014

46,7

28,3

4. kvartal 2014

49,0

30,5

1. kvartal 2015

43,6

29,0

2. kvartal 2015

46,8

30,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger