Februar 2016

Redigert av Eivind Farstad

Vekst i antall registrerte kjøretøy i 2015

214000 registrerte kjøretøy i 2015 var 4 prosent flere enn i 2014.

Tabell 2. Førstegangsregistrerte kjøretøy i desember 2015 og januar 2015 – desember 2015. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste måned

Siste 12 måneder

Kjøretøygruppe

Desember 2015

Endring %

Jan. 2015 – des. 2015

Endring %

I alt

19 396

11

213 814

4

Personbiler

14 363

1

175 805

2

Busser

203

17

1 059

-3

Varebiler

4 559

66

32 625

12

Lastebiler

220

-23

3 517

-7

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Færre drepte i trafikken i 2015

Det var en nedgang i både antall skadde og antall drepte i 2015 sammenlignet med 2014.

Tabell 4. Vegtrafikkulykker med personskade, personer skadd og personer drept. Hele året 2011 - 2015, 1. - 4. kvartal 2014 og 2015.

 

Antall ulykker

Antall skadde

Antall drepte

Hele året 2011

6 079

8 363

168

Hele året 2012

6 154

8 195

145

Hele året 2013

6 397

8 297

188

Hele året 2014

5 096

6 917

149

Hele året 2015

4 587

6 225

123

1. kvartal 2014

994

1 342

32

2. kvartal 2014

1 351

1 694

44

3. kvartal 2014

1 413

1 760

51

4. kvartal 2014

1 338

2 121

22

1. kvartal 2015

869

1 129

23

2. kvartal 2015

1 157

1 426

25

3. kvartal 2015

1 306

1 640

42

4. kvartal 2015

1 255

2 030

33

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Vekst i passasjertrafikken ved norske lufthavner

Passasjertrafikken ved norske lufthavner gikk opp med 2 prosent i januar, med økning i både innenlandsk og utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Januar 2016, november 2015 – januar 2016 og februar 2015 – januar 2016.


Type trafikk

Jan. 2016
Siste måned

Nov. 2015 – jan. 2016
Siste tre måneder

Feb. 2015 – jan. 2016
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

1

0,6

-1,0

Utenlandsk trafikk

2

1,6

0,4

All trafikk

2

1,0

-0,4

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Vekst i delindeksen for transport

Konsumprisindeksen gikk opp med 0,6 i januar, mens delindeksen for transport økte med 0,3.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks januar 2016

142,0

151,1

Endring siste måned

0,6

0,3

Endring siste 12 måneder

3,0

1,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 1998 =100. 

Vekst i godsmengden 3. kvartal 2015

Økning i godsmengden i 3. kvartal 2015 sammenlignet med 3. kvartal 2014. Økningen har kommet i utenriksfarten.

Tabell 9: Havnestatistikken. Godsmengde i innenriks- og utenriksfart. 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014, 1. – 4. kvartal 2014 og 1.-3. kvartal 2015. Millioner tonn.

Tidsperiode

Godsmengde i alt

Av dette utenriks

Hele året 2010

171,9

114,7

Hele året 2011

180,2

117,0

Hele året 2012

182,0

114,7

Hele året 2013

184,1

112,9

Hele året 2014

179,9

108,5

1. kvartal 2014

43,6

25,8

2. kvartal 2014

40,6

23,9

3. kvartal 2014

46,7

28,3

4. kvartal 2014

49,0

30,5

1. kvartal 2015

43,6

29,0

2. kvartal 2015

46,8

30,0

3. kvartal 2015

49,4

31,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger