Desember 2015

Redigert av Eivind Farstad

Flere førstegangsregistrerte kjøretøy

Økning i antall førstegangsregistrerte kjøretøy i november, 3 prosent flere enn i november 2014.

Tabell 2. Førstegangsregistrerte kjøretøy i november 2015 og desember 2014 – november 2015. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste måned

Siste 12 måneder

Kjøretøygruppe

November 2015

Endring %

Des. 2014 –  nov. 2015

Endring %

I alt

17 786

3

211 829

3

Personbiler

14 212

6

175 641

3

Busser

52

-4

1 030

-6

Varebiler

3 105

17

30 817

3

Lastebiler

329

15

3 584

-7

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Vekst i vegtrafikken

Vegtrafikken økte med 1,4 prosent i oktober, og 2 prosent i perioden januar – oktober 2015 sammenlignet med samme periode i fjor. 

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen januar – oktober 2015. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Jan.

Feb.

Mars

Apr.

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Hittil i år

All trafikk

0,1

1,5

3,4

1,7

0,8

2,9

3,0

2,0

2,2

1,4

2,0

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Flere flyr

2 prosent vekst i passasjertrafikken med fly både i innenlands- og utlandstrafikken i november.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. November 2015, september – november 2015 og desember 2014 – november 2015.


Type trafikk

Nov. 2015
Siste måned

Sep. – nov. 2015
Siste tre måneder

Des. 2014 – nov. 2015
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

2

-1,1

-1,3

Utenlandsk trafikk

2

1,5

0,3

All trafikk

2

-0,1

-0,6

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Nedgang i delindeksen for transport

En liten oppgang i konsumprisindeksen i november, men nedgang i delindeksen for transport.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks november 2015

141,7

150,6

Endring siste måned

0,4

-0,5

Endring siste 12 måneder

2,8

0,9

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 1998 =100.

Økning i transportarbeidet

Økning i transportarbeid og transportmengde for godstransporten med bil i 2. kvartal, men nedgang i trafikkarbeidet.

Tabell 8: Innenlandsk godstransport med bil. Kjøretøyer med nyttelast mer enn 3,5 tonn. 2. kvartal 2015. Endring i forhold til 2. kvartal 2014.

 

2. kvartal 2015

Endring %

Trafikkarbeid. Mill. kjøretøykm.

504,9

-3,7

Tomkjøringsprosent

26,6

-3,8

Transportmengde. Mill. tonn.

78,9

1,3

Transportarbeid. Mill. tonnkm.

4990,3

3,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Lastebilundersøkelsen.

Mer gods i norske havner

Økning i godsmengden i 3. kvartal 2015 sammenlignet med 3. kvartal 2014. Økningen har også i 3. kvartal kommet i utenriksfarten. 

Tabell 9: Havnestatistikken. Godsmengde i innenriks- og utenriksfart. 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014, 1. – 4. kvartal 2014 og 3. kvartal 2015. Millioner tonn.

Tidsperiode

Godsmengde i alt

Av dette utenriks

Hele året 2010

171,9

114,7

Hele året 2011

180,2

117,0

Hele året 2012

182,0

114,7

Hele året 2013

184,1

112,9

Hele året 2014

179,9

108,5

1. kvartal 2014

43,6

25,8

2. kvartal 2014

40,6

23,9

3. kvartal 2014

46,7

28,3

4. kvartal 2014

49,0

30,5

1. kvartal 2015

43,6

29,0

2. kvartal 2015

46,8

30,0

3. kvartal 2015

49,4

31,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger