Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Vurdering av metoder og modeller for å analysere samspillseffekter mellom arealutvikling, transportetterspørsel og infrastruktur i byområder

Vurdering av metoder og modeller for å analysere samspillseffekter mellom arealutvikling, transportetterspørsel og infrastruktur i byområder

Forfattere: Bjørn Gjerde Johansen, Wiljar Hansen, Aud Tennøy
Rapportnr: 1415/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1637-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Målet med denne rapporten er todelt: (1) å presentere en oppdatert litteratur¬gjennomgang av LUTI (Land-Use and Transport Interaction) -modeller, med et mål om å identifisere gjeldende kunnskap og gjeldende klasser av LUTI-modeller og hva disse er i stand til å gjøre; og (2) å sammenligne LUTI-modeller med andre metoder og modeller når det kommer til muligheter for å analysere forholdet mellom arealbruk og transport, basert på evalueringskriterier spesielt utformet for å fange modellens egnethet for implementering i Norge. Rapporten viser at LUTI-modeller er egnet for å predikere endringer i urbane systemer over tid, både fordi samspillet mellom transport og arealbruk blir tatt eksplisitt hensyn til i modellene, og fordi det vil være mulig å beregne brukernytte til nytte-kostnadsanalyser og konsekvensutredninger basert på modellens prognoser og scenariokjøringer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger