Du er her

Vogntog, kjøreatferd og kjøretøytilstand

Forfattere: Arild Ragnøy, Fridulv Sagberg
Rapportnr: 468/1999
ISBN: 82-480-0134-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten dokumenterer resultatene fra et prosjekt som omhandler betydningen av sjåførenes arbeidssituasjon og rammebetingelser i lastebilnæringen, for deres kjøreatferd og kjøretøyets tekniske tilstand. 3032 ekvipasjer bestående av motorvogn og henger ble stanset ved 24 av kontrollstasjonene til Statens vegvesen. Kjøretøyene ble kontrollert (teknisk stand), veid samt kontrollert for kjøre- og hviletid. Samtidig besvarte sjåførene et spørreskjema om ansettelsesvilkår, lønn og andre tema knyttet til deres arbeidssituasjon. Det ble også stilt spørsmål om sjåførenes egen atferd (bøter, fiksing av fartsskriver, varsling om kontrollerer, egne ulykker etc). Resultatene viser bl a at sjåførenes opplevelse av stress er av stor betydning for deres atferd. Opplevd stress samvarierte klart med både forekomsten av uhell og overtredelser. Innflytelse på egen arbeidsdag, lønnsforhold og press fra oppdragsgiver eller arbeidsgiver om å bryte regler, er forhold som i stor grad påvirker sjåførenes opplevelse av stress.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger