Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Virkningsberegninger av trafikksikkerhetstiltak i Buskerud i perioden 2002-2005 - Input til handlingsprogram til Nasjonal Transportplan 2002-2011 for Statens vegvesen Buskerud

Virkningsberegninger av trafikksikkerhetstiltak i Buskerud i perioden 2002-2005 - Input til handlingsprogram til Nasjonal Transportplan 2002-2011 for Statens vegvesen Buskerud

Forfattere: Kjartan Sælensminde
Rapportnr: 1184/2001
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Notatet rapporterer virkningsberegninger av trafikksikkerhetstiltak i perioden 2002-2005 for Buskerud som kan inngå i Nasjonal Transportplan 2002-2011. Prosjektet er avgrenset til å beregne virkninger av tiltakene på antall skadde og drepte. Virkningsberegningene er avgrenset til riksveger. Resultatene viser at målsettingen fra Vegdirektoratet om 48 færre skadde og drepte pr år i Buskerud kan oppnås ved en årlig innsats på omtrent 12-14 mill. kroner. Beregningene tilsier dessuten at med en målrettet årlig innsats på i størrelsesorden 30 mill. kroner, som trolig er realistisk å bruke på slike tiltak, vil en kunne oppnå ca 60 færre skadde og drepte pr år i Buskerud. En må imidlertid være klar over at det er usikkerhet i effekten av ulike tiltak og at resultatene dermed må anses som et anslag på i hvilken størrelsesorden det er mulig å redusere antall trafikkdrepte og -skadde med utgangspunkt i tilgjengelige ressurser i Buskerud.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger