Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Virkningen av endringer i avgifter for godstransport på veg 1990-95

Virkningen av endringer i avgifter for godstransport på veg 1990-95

Forfattere: Odd Skarstad
Rapportnr: 305/1995
ISBN: 82-7133-949-4
Språk: Norwegian

Avgiftsomleggingen i 1993 for dieseldrevne biler fra km-avgift til autodieselavgift og vektårsavgift (for godsbiler over 13 tonn tot.vekt), medførte en viss økning i avgiftsbelastningen for de minste godsbilene og en nedgang for de største (vogntog mv). Videre er lastebiler fritatt for investerings-avgift, mens engangsavgiften er økt for varebiler. Det kan ikke påvises at avgiftsom-leggingen har påvirket sammensetningen av bilparken i perioden fram til 1995.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger