Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Virkning av utvidet midtoppmerking på kjørefart og sideplassering. Sammenligning mellom to typer midtfelt på E6 i Oppland og Østfold

Virkning av utvidet midtoppmerking på kjørefart og sideplassering. Sammenligning mellom to typer midtfelt på E6 i Oppland og Østfold

Forfattere: Fridulv Sagberg
Rapportnr: 884/2007
ISBN: 978-82-480-0740-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0741-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det ble undersøkt hvordan 1 m brede malte midtfelt på en 10 m bred tofeltsveg påvirket fart og sideplassering. To typer midtfelt ble evaluert. Det ene består av 1 m lange, grønne tverrgående striper med 1,5 m avstand (i tillegg til vanlig midtlinje). Den andre består av to langsgående gule linjer med 1 m avstand mellom. Pålitelige fartsmålinger forelå bare for den sistnevnte typen, hvor det ble påvist en reduksjon i gjennomsnittsfart på 2,7 km/t. Begge midtfelt-typene førte til at avstanden mellom motgående trafikkstrømmer økte. Økningen varierte fra 60 til 72 cm, sammenlignet med standard midtlinje. Det konkluderes med at bredt midtfelt og andre visuelle endringer kan representere et kostnadseffektivt alternativ til midtrekkverk på veger med lite trafikk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger