Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Viktigheten av veien - Gods- og næringsanalyse av E136

Viktigheten av veien - Gods- og næringsanalyse av E136

Forfattere: Wiljar Hansen, Knut Johannes Liland Hartveit
Rapportnr: 1988/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2053-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf

I denne rapporten kartlegger vi næringslivet i Møre og Romsdal og ser nærmere på bruken av Europaveg 136 (E136) i transport av varer inn og ut av fylket. Vegstandarden til E136 gjør vegen til en flaskehals for godstransporten til og fra Møre og Romsdal, hvor lokalpolitikere og interessegrupper i lengre tid har jobbet for økt vegstandard. Vi finner klare indikasjoner på at verdien av godset som fraktes langs E136 er høyere enn enhetsverdiene som benyttes i de samfunnsøkonomiske analysene og som inngår i beregningsgrunnlaget når transportetatene og Nye Veier AS fremstiller verdiene på godset som fraktes på de ulike vegstrekningene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger