Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Vikepliktsregler for syklende : syklisters og bilføreres forståelse av vikeplikt

Vikepliktsregler for syklende : syklisters og bilføreres forståelse av vikeplikt

Forfattere: Fridulv Sagberg, Anne Borger Mysen
Rapportnr: 1051/1996
Språk: Norwegian

For å undersøke om trafikantenes oppfatninger av vikeplikt mellom bil og sykkel er i samsvar med trafikkreglene, og om det er forskjeller i oppfatning mellom syklister og bilister, ble det gjennomført intervjuer med ca. 600 trafikanter. Trafikantene ble forevist skisser av trafikk-situasjoner med bil og sykkel på kryssende kurs, og skulle si hvem som hadde vikeplikt. Resul-tatene viser at svært mange trafikanter ikke vet at syklende som kommer fra gang- og sykkelveg og krysser bilveg, har vikeplikt. Videre er det et fåtall av trafikantene som vet at bilfører har vikeplikt for syklist fra høyre i kryss selv om syklisten kommer fra fortauet. En potensielt risikofylt situasjon hvor det er delte oppfatninger, er der en bil svinger av til høyre og krysser syklistens kurs. For rundkjøringer er trafikantenes oppfatninger mer i samsvar med trafikkreglene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger