Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Videokonferanser i næringslivet: Økt bruk, færre reiser?

Videokonferanser i næringslivet: Økt bruk, færre reiser?

Forfattere: Jon Martin Denstadli, Tom Erik Julsrud
Rapportnr: 670/2003
ISBN: 82-480-0370-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten omhandler næringslivets bruk av videokonferanser og skjæringsflaten mot reiser. Datagrunnlaget er postale intervju med økonomiledere i 563 bedrifter. Resultatene viser at holdningene til videokonferanser er positive. Bruken av videokonferanser vil øke i årene framover, men så langt har det i liten grad erstattet reiser. Resultatene indikerer at drøyt 40 prosent i noen grad har klart å erstatte reiser med videokonferanser, men at bare ca 10 prosent har oppnådd en vesentlig substitusjonsvirkning. Noe av substitusjonseffekten vil ”spises opp” ved at videokonferanser i noen tilfeller også kan generere reiser. Den reisegenererende effekten er likevel vesentlig mindre enn substitusjonsvirkningen. Det er tendenser mot større substitusjon nå sammenlignet med 1998. Det er imidlertid grunn til å tro at dette først og fremst er et resultat av lavkonjunkturen man er inne i.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger