Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Videokonferanser - en ny møteplass for næringslivet?

Videokonferanser - en ny møteplass for næringslivet?

Forfattere: Jon Martin Denstadli, Jan Vidar Haukeland
Rapportnr: 426/1999
ISBN: 82-480-0087-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Rapporten omhandler næringslivets holdninger til og bruk av videokonferanser. Data-grunnlaget er en postal survey mot utvalgte bransjer i norsk næringsliv. Resultatene viser at holdningene til videokonferanser er positive, også blant bedrifter som i dag ikke benytter teknologien. Fremtids-potensialet synes derfor stort. Nye brukere vil komme til, og de etablerte hevder at de vil øke bruken. Resulatene tyder på at videokonferanser i all hovedsak vil tjene som et supplement til personlig kontakt, og i mindre grad erstatte reiser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger