Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Verdsetting av ikkje-marknadsgode i skog - metodiske og empiriske studiar.

Valuation of non-market forest goods - methodological and empirical studies

Forfattere: Knut Veisten
Rapportnr: 715/2004
ISBN: 82-480-0424-4
Språk: English

Denne avhandlinga, som består av seks metodiske og empiriske artiklar, tek for seg kasus frå skogarealet, med eit særskilt fokus på artsmangfaldet i skog. Den grunnleggande tilnærminga går på korleis oppretthalding eller endringar i omfanget av biodiversitet i ein skog kan bli samanlikna innanfor økonomisk analyse med endringar i tilgangen til skogprodukt med marknadsprisar. Biodiversitet vil normalt omfatte ikkje-marknadsgode / fellesgode. Det typiske scenariet er ein tilsynelatande konflikt mellom tømmerproduksjon og bevaring av spesielle skoghabitat som inneheld truga plante- og dyreartar. Den metoden som blir brukt til økonomisk verdsetting i endringar i artsmangfaldet i skog er betinga verdsetting (BV), ein intervjumetode som blir skildra og diskutert frå fleire synsvinklar i dei følgjande artiklane.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger