Du er her

Verdiskaping ved fisketransporter

Forfattere: Ingar Kjetil Larsen
Rapportnr: 651/2003
ISBN: 82-480-0348-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Formålet med studien har vært å analysere potensialet for verdiskaping i transportsektoren med fiskerinæringen som case. Det er videre lagt vekt på å kvantifisere en rekke funksjoner tilknyttet transport- og logistikknæringen. Den metodiske tilnærmingen har bestått i å kombinere teori for verdikjeder med komparative analyser av transportkostnader, transporttider og logistikkorganisering ved fiskeeksport. Beregninger viser at det kjøpes transporttjenester i forbindelse med eksport av norsk fisk for ca. 4 milliarder kroner i året. I rapporten konkluderes det med at transportene av fersk fisk fra Norge er effektivt organisert når det gjelder kostnader og leveringstid. Analysene tyder videre på at et høyere verdiskapingsbidrag fra transportsektoren først og fremst oppnås gjennom raskere transporter av fersk fisk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger