Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Vegutbygging og kollektivtransport. En studie av virkninger av større vegtiltak i Bergensregionen

Vegutbygging og kollektivtransport. En studie av virkninger av større vegtiltak i Bergensregionen

Forfattere: Olav Fosli
Rapportnr: 355/1997
ISBN: 82-480-0007-9
Språk: Norwegian

Rapporten presenterer betydningen av ulike typer større vegtiltak for kollektivtrafikken i Bergensområdet. Nye innfartsårer har redusert reisetida og gitt reduserte kostnader på bussruter som tidligere gikk på købelasta innfartsårer. Også kollektivtiltak i sentrum har bidratt til reduksjon i reisetid og driftskostnader. Kostnadsbesparelsene er i størrelsesorden 6–20 %, avhengig av hva slags vegtiltak det er snakk om. Fergeavløsningsprosjektene har gitt små endringer i samlet reisetid med kollektivtransport til Bergen, men selskapene har fått bedre mulighet til å bruke mannskap og busser på en mer effektiv måte. Selv om økt vegstandard reduserer kollektivtrafikkens kostnader, er konkurranseevnen i forhold til bruk av privatbil ikke nødvendigvis bedret, da de også får redusert kjøretid.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger