Du er her

Vegprising, kollektivtiltak og sosial ulikhet

Forfattere: Harald Minken
Rapportnr: 815/2005
ISBN: 82-480-0594-1
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0596-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det er gjennomført to mindre litteraturstudier, henholdsvis om hvordan vegprising kan påvirke kollektivetterspørsel og kollektivtilbud, og hvilke fordelingsvirkninger vi kan vente at vegprising og bomringer vil ha. Vegprising har et potensiale til å øke etterspørselen etter kollektivtransport og forbedre tilbudet. Det avgjørende for fordelingsvirkningene er hvilke grupper som kjører bil på steder og til tider som vil bli avgiftsbelagt, og hvordan avgiftsinntektene brukes. Rapporten inkluderer henvisning til relevante nettsteder og litteratur.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger