Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Vegprising i Oslo: virkninger for trafikantene.

Vegprising i Oslo: virkninger for trafikantene.

Forfattere: Lasse Fridstrøm, Harald Minken, Arild Vold
Rapportnr: 463/1999
ISBN: 82-480-0128-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Ved hjelp av modellen RETRO beregnes hvordan optimaliserte bompenger, parkeringsavgifter og drivstoffavgifter ville påvirke reiseatferden i Oslo og Akershus. De samfunnsøkonomiske virkninger studeres ved hjelp av nytte-kostnadsanalyse, og fordelingsvirkningene studeres ved hjelp av Lorenz-kurver og Gini-koeffisienter. Beregningene gjøres under alternative forutsetninger om verdien av (skyggeprisen på) offentlige midler. Optimal vegprising gir betydelige samfunnsøkonomiske gevinster dersom skyggeprisen på offentlige midler er høy, men langt mer moderate gevinster dersom skyggeprisen er null. Fordelingsvirkningene av vegprising er i utgangspunktet ugunstige, men denne skjevheten kan i prinsippet rettes opp gjennom tilbakeføring av provenyet. Gjennom denne operasjonen vil imidlertid en betydelig del av den samfunnsøkonomiske gevinsten, som knytter seg til tilleggsverdien av offentlige midler, ventelig gå tapt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger