Du er her

Road pricing strategies for the greater Oslo area

Forfattere: Arild Vold, Harald Minken, Lasse Fridstrøm
Rapportnr: 507/2001
ISBN: 82-480-0185-7
Språk: English
Vedlegg Summary

Vegprising kan å øke den totale økonomiske effektiviteten i samfunnet, men kan samtidig bidra til at forskjellige inntektsgrupper berøres ulikt. Denne rapporten beskriver oppbygning og anvendelse av et modellsystem for analyse av både effektivitet og fordelingsvirkninger for noen optimale vegprisingstrategier i Oslo og Akershus, og gjennomgår resultatene. Strategiene skiller seg fra hverandre ved hvilke virkemidler som er tilgjengelig for vegprising (tradisjonelle versus lenkebaserte virkemidler), hvorvidt bare kortsiktige eller også middels langsiktige effekter tas i betraktning, og på hvilken måte provenyet fra vegprisingen tilbakebetales i form av skatte-lette. Analysene viser at det er en avveining mellom tre aspekter ved vegprising – effektivitet i transport sektoren, effektivitet i avgiftssystemet og fordelingsvirkningen. For en vellykket implementering av vegprising må disse avveininger studeres i hvert enkelt tilfelle.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger