Du er her

Vegen mot klimavennlig transport

Forfattere: Lasse Fridstrøm, Knut H Alfsen
Rapportnr: 1321/2014
ISBN: 978-82-480-1041-8
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1040-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Forskningsprosjektet TEMPO har hatt som mål å utvikle kunnskap om de mest effektive virkemidlene i klimapolitikken på transportområdet. Prosjektet har i større eller mindre detalj studert arealutvikling, parkeringsrestriksjoner, omsetningspåbud for biodrivstoff, EUs utslippsreguleringer og kvotemarked, pris og kvalitet i kollektivtransporten, drivstoffavgifter, bompenger og vegprising, engangsavgiften for personbiler, avgifter på flytransport, økt vegstandard, høyhastighetsbaner, styrket godstransport med jernbane, ladestasjoner for elbiler, holdninger til miljøavgifter, mobilitetsplanlegging, miljøindikatorer, organisering av lokalt og regionalt jernbanetilbud, bypakker, samt integrering av klimahensyn i samferdselspolitikken.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger