Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Vegdekkets tilstand og trafikksikkerhet. Betydningen av spordybde, ujevnhet og endringer i tverrfall for ulykkesrisikoen

Vegdekkets tilstand og trafikksikkerhet. Betydningen av spordybde, ujevnhet og endringer i tverrfall for ulykkesrisikoen

Forfattere: Peter Christensen, Arild Ragnøy
Rapportnr: 840/2006
ISBN: 82-480-0648-4
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0649-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Statens Vegvesen bruker årlig betydelige beløp på vedlikehold og fornyelse av vegdekker. Det er derfor viktig å ha kunnskap om hvorledes vegdekkets tilstand påvirker ulykkesrisikoen. Denne rapporten beskrive en undersøkelse av dette. Vegdekkets tilstand beskrives ved spordybde (slitasjespor), langsgående ujevnhet (IRI) og endringer i tverrfall. Sammenhenger er forsøkt påvist med ulike metodiske tilnærminger, med bl a logistisk regresjon som den mest sentrale. Økt spordypde medfører at risikoen øker. Økningen er ikke lineær. Sammenliknet med en gruppe hvor spordypden er mindre enn 4 mm, har alle grupper høyere risiko enn denne. Størst er risikoen for gruppen 4 mm-9 mm og gruppen med spordybder over 25 mm hvor risikoen er om lag 20% høyere enn for den laveste gruppen. Økt IRI medfører en tilnærmet lineær reduksjon av ulykkesrisikoen. En relativ ulykkesfrekvens reduseres med ca 3% når IRI øker med 1 mm/m.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger