Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Valuation of nonmarket goods for use in cost-benefit analyses: Methodological issues. Dissertation for the Degree of Doctor Scientiarum

Valuation of nonmarket goods for use in cost-benefit analyses: Methodological issues. Dissertation for the Degree of Doctor Scientiarum

Forfattere: Kjartan Sælensminde
Rapportnr: 491/2000
ISBN: 82-480-0166-0
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Temaet for avhandlingen er hvordan man kan verdsette goder som ikke omsettes i markeder dersom disse verdsettingene skal brukes i nytte-kostnadsanalyser. To ulike hypotetiske verdsettingsmetoder brukes i de fem artiklene som utgjør avhandlingen; samvalganalyse (Stated Choice) og "betinget verdsetting" (Contingent Valuation). En hovedkonklusjon fra avhandlingen er at samvalganalyse er en så komplisert verdsettingsmetode at respondentene kan få problemer med å velge konsistent. Verdsettingsmetoder bør derfor gjøres så enkle at respondentene blir i stand til å tilkjennegi sine preferanser i de valgene som presenteres. En annen hovedkonklusjon er at en simultan verdsettingsstudie, som tar hensyn til interaksjonseffekter mellom de ikke-markedsgodene som inkluderes i NKA av veginvesteringer, gir signifikant lavere verdsetting enn en får ved separate verdsettingsstudier. For å få riktig relativ verdsetting av reisetid, trafikksikkerhet, støy og luftforurensning i NKA av veginvesterings-prosjekter må disse ikke-markedsgodene derfor verdsettes simultant i samme studie.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger