Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utvikling av rutetilbud i samordnet areal- og transportplanlegging. Forslag til organisering og rutiner

Utvikling av rutetilbud i samordnet areal- og transportplanlegging. Forslag til organisering og rutiner

Forfattere: Marianne Knapskog, Chi Kwan Kwong, Eva-Gurine Skartland
Rapportnr: 1710/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2251-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I denne rapporten presenteres et forslag til hvordan organisering av et permanent faglig samarbeid om kollektivtransport mellom kommuner, fylkeskommuner, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, kollektivselskapene og operatører, kan etableres. Basert på hvordan arbeid med arealprognoser skal utvikles og samarbeides om i NTP-samarbeidet, foreslår vi å utvide dette til å gjelde også for kollektivtransport ved å legge til en kollektivkontakt med støtte i en kollektivgruppe. Gjennom et løpende samarbeid, der de lokale aktørene deltar i faste arbeids- og styringsgrupper, kan man sikre økt og riktigere bruk av transportmodellene og at kollektiv blir bedre håndtert i transportmodellene. Vi foreslår at regionkontakten for kollektiv får ansvar for ruteplanlegging og blir leder av en kollektivgruppe. Sentrale diskusjoner for en kollektivgruppe er knyttet til når og hvordan referansebaner for kollektiv fremstilles, hvordan kollektivtransport kan håndteres i regionale transportmodeller og hva slags analyser som bør ligge til grunn når det tas beslutninger om systemiske ruteendringer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger