Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utvikling av kvalitetskontrakter for NSB AS Fase 1: Internasjonale erfaringer og drøfting av måltall

Utvikling av kvalitetskontrakter for NSB AS Fase 1: Internasjonale erfaringer og drøfting av måltall

Forfattere: Bård Norheim, Erik Carlquist
Rapportnr: 599/2002
ISBN: 82-480-0289-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Formålet med prosjektet har vært å utvikle en alternativ tilskuddsmodell som kan gi NSB AS incentiver til å utvikle mer markedseffektive transportløsninger. Rapporten gir en oversikt over alle de mest vanlige relevante formene for kvalitetskontrakter som kan være aktuelle i forhold til NSB AS: 1.Kvalitetskontrakter på taktisk nivå, dvs. kontrakter hvor kollektivselskapene får en stor grad av frihet for å tilpasse rutetilbud og takster og hvor incitamentene i kontrakten knyttes opp mot målt resultat. Slike kontrakter finnes det få av. 2.Kvalitetskontrakter på operasjonelt nivå er den mest vanlige formen for kvalitetskontrakter og hvor det i første rekke er bonus/malus-ordninger knyttet til levert kvalitet som måles. Rapporten oppsummerer en rekke kvalitetskontrakter på operativt nivå, og da i første rekke koplet opp mot regularitet eller kundetilfredshet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger