Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utvikling av en modell for bilføreres atferd: Innledende arbeider. Rapport I fra SIP Føreratferdsmodeller

Utvikling av en modell for bilføreres atferd: Innledende arbeider. Rapport I fra SIP Føreratferdsmodeller

Forfattere: Truls Vaa, Guro Berge, Alf Glad, Fridulv Sagberg
Rapportnr: 503/2000
ISBN: 82-480-0180-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Et strategisk instituttprogram (SIP) om Føreratferdsmodeller ble startet opp høsten 1998. Én viktig begrunnelse for opprettelsen av en SIP på dette området var at trafikksikkerhetsforskningen har manglet tilfredsstillende modeller for prediksjon av bilføreres atferd. Dette gjelder i særlig grad bilføreres valg av kjørefart, risikokompensasjon, og behovet for å integrere nyere forskning om informasjonsbearbeiding. Én viktig arbeidshypotese har vært at man kan utvikle et bedre teoretisk grunnlag for prediksjon av atferd gjennom å utvikle og teste en modell for bilføreres atferd. I foreliggende rapport er det samlet innledende arbeidsdokumenter fra utviklingsarbeidet. Arbeidene har tatt sikte på å utrede kunnskapsstatus og problemstillinger på en del sentrale områder. Områder som er behandlet spesielt er informasjonsbearbeiding, motiver, emosjoner, faktorer som påvirker kjørefart, kjøreerfaring, persepsjon av risiko og bilføreres “ekspertkunnskap”, samt feilhandlinger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger