Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi

Forfattere: Rolf Hagman, Astrid Helene Amundsen
Rapportnr: 1259/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1428-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Summary

I flere av Norges største byer overskrides grenseverdiene for NO2. Kjøretøy med dieselmotorer har vist seg å slippe ut betydelig større mengder NOx og NO2 i virkelig trafikk enn ved typegodkjenning. Euro 6/VI med betydelig skjerpede utslippskrav innføres i 2014 - 2015. Hvor mye nye kjøretøy med Euro 6/VI teknologi vil bidra til forbedret luftkvalitet er et stort og viktig spørsmål. Avgassmålinger av Euro 6 godkjente lette kjøretøy og to tunge kjøretøy med Euro VI motorer viser at det er mulig å oppnå lave utslipp av regulerte avgasskomponenter i virkelig trafikk. Ny renseteknologi og ny avansert motorteknologi kan imidlertid også medføre høye utslipp av uregulerte avgasskomponenter.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger