Du er her

Utrygghet og risiko i transport: En diskusjon

Forfattere: Truls Vaa, Astrid Helene Amundsen
Rapportnr: 1525/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1771-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten fokuserer på risikopersepsjon, utrygghet og atferdstilpasning og består av tre deler: Den første er en systematisk gjennomgang av kunnskapsstatus og oppsummering av tidligere forskning på området utrygghet og risiko, hva som påvirker utrygghet, risikovurderinger, og atferdsendringer. Den andre delen diskuterer forhold rundt hvordan man opplever og vurderer utrygghet i en samtid som har vært preget av hendelser i et langt større perspektiv enn bare sikkerhet i transport, som strømmen av flykninger inn over Europa, krigen i Syria, og de mange terrorhandlinger i og utenfor transportområdet. Den tredje og siste delen presenterer og drøfter teoretiske tilnærminger og ulike modeller. Nyere forskning viser at det er det følelsesmessige mer enn det rasjonelle, tankemessige, som påvirker vår opplevelse av trygghet og det foreslås en nevrovitenskapelig modell for forklaring og prediksjon av atferd. Det pekes på nye problemstillinger og kunnskapsbehov. Den viktigste praktiske implikasjonen er at det i transportplanleggingen er viktig å ta hensyn til at reiseopplevelsen og reisemiddelvalg avhenger av mange andre faktorer enn bare det aktuelle transportmiddelet - bl.a. av opplevd utrygghet og risiko - og at disse kan være påvirket av hendelser utenfor transportsektoren.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger