Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Ute og sykler? En kartlegging av informasjon og kunnskap om endringene i vikepliktsreglene for sykkel

Ute og sykler? En kartlegging av informasjon og kunnskap om endringene i vikepliktsreglene for sykkel

Forfattere: Torkel Bjørnskau, Terje Assum
Rapportnr: 467/1999
ISBN: 82-480-0133-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Trafikkreglene for syklister ble endret 1. mai 1998. Bakgrunnen var et ønske fra Samferdselsdepartementet om mer oversiktlige og entydige regler for sykling. Statens vegvesen informerte om regelendringene gjennom kampanjen "Sykkel i veien". Kampanjen var særlig rettet mot ungdom. For å kartlegge om informasjonen har nådd fram ble ca 500 trafikanter intervjuet og ca 5000 skoleelever besvarte et spørreskjema. Resultatene viser at få har hørt om kampanjen og få kjenner til at reglene er endret. Kunnskapen om reglene er også mangelfull, særlig blant skoleungdom. Blant voksne trafikanter er oppfatningen om vikeplikt omtrent den samme som før regelendringene. Informasjonskampanjen led av manglende planlegging og knapp tid. I tillegg ble ikke relgene så mye mer oversiktlige og entydige, noe som også gjorde informasjonsarbeidet vanskelig.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger