Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Universell utforming og brukermedvirkning i transportsektoren – en casestudie

Universell utforming og brukermedvirkning i transportsektoren – en casestudie

Forfattere: Eva-Gurine Skartland, Kåre H. Skollerud
Rapportnr: 1570/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2048-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten ser på roller og påvirkningsmuligheter funksjonshemmede har som brukermedvirkere i utbyggingsprosjekter. Studien tar utgangspunkt i tre utbyggingsprosjekter innenfor transportsektoren, alle med offentlige myndigheter som utbygger. Fokus har vært rettet mot medvirkningsprosessene og mulig suksesskriterier og kontraproduktive mekanismer i forhold til disse prosessene. Empirien bygger på intervjuer med representanter for de funksjonshemmedes interesseorganisasjoner, representanter for utbyggerne og brukermedvirkerne. Alle de ulike kategoriene aktører oppfattet medvirkningsprosessen som konstruktiv og et nyttig element i planleggingen i prosjektet. Prosessene var kjennetegnet av en stor grads av samarbeidsvilje og et tilsvarende lavt konfliktnivået. Dette gjelder også kostnadssiden ved løsningene, uten at det betyr at denne ikke spilte en betydelig rolle i noen av prosjektene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger