Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Universell utforming av transportsystemer for personer med psykososiale funksjonsnedsettelser og effekter av COVID-19

Universell utforming av transportsystemer for personer med psykososiale funksjonsnedsettelser og effekter av COVID-19

Forfattere: Anja Fleten Nielsen
Rapportnr: 1894/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1945-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I denne rapporten har vi undersøkt hvilke barrierer personer med psykososiale funksjonsnedsettelser opp¬¬lever i transportsystemet etter COVID-19 pandemien. Vi har sammenliknet funnene med tilsvarende studie fra 2018. Gjennom kvalitative intervjuer har vi funnet at trengsel, vanskeligheter med planlegging, tilgang til toa-letter, økonomi, sosialt miljø, vanskeligheter med å finne infor¬masjon, lav tilgjengelighet av offentlig kommunika¬sjon, sensorisk overbelastning, energitap, manglende sitte¬plasser og vansker knyttet til bytter ble er barrierer som gjør det vanskelig å reise. I tillegg har COVID-19 ført til nye barrierer med bruk av munnbind og smitteangst. Sosial distansering derimot har blitt sett på som positivt. Hoved¬tendensen er at informantene reiser mindre enn tidligere og/eller har byttet til å bruke bil i større grad etter pan¬demien. Barrierer varierer mellom transportmiddel, hvor tog og båt generelt ses på som lettere å reise med enn buss/bane/trikk. Eksempler på tiltak som kan bedre reise-opplevelsen for denne gruppen er tilgang til pauserom på terminaler/stasjoner, eksponeringskurs, informasjons-kampanjer på kollektivtransport, tilgjengelig personell.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger