Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Universell utforming av transportsystemer for grupper med nedsatt psykisk funksjonsevne

Universell utforming av transportsystemer for grupper med nedsatt psykisk funksjonsevne

Forfattere: Anja Fleten Nielsen, Kåre H. Skollerud
Rapportnr: 1615/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2114-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I denne studien har vi undersøkt hvilke barrierer personer med psykiske funksjonsnedsettelser har i forbindelser med reiser, hvilke tiltak som kan gjøre det enklere for dem å reise, samt hvordan dagens forståelse for universell utforming ivaretar denne gruppen. Trengsel og folkemengder, mangel på informasjon, manglende tilgang på offentlig transport i distriktene, ventetid – særlig ved reiser med flere ledd, økonomiske barrierer og manglende forståelse fra personell er noen av hovedbarrierene vi har kartlagt. Toget oppleves av de fleste informantene som et bedre alternativ enn andre transportmidler grunnet økt komfort med mindre trengsel og bedre informasjon. Bilen som transportmiddel trekkes fram av flere av informantene som svært viktig for at de skal kunne reise på lik linje med andre. Dagens forståelse av universell utforming tar i stor grad kun hensyn til personer med fysiske funksjonsnedsettelser, noe vi har funnet igjen i offentlige dokumenter, den politiske debatten, forskning og tilrettelegging fra offentlige instanser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger