Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Unge føreres risikoutvikling: Evaluering av endrede regler for føreropplæring og førerprøve klasse B

Unge føreres risikoutvikling: Evaluering av endrede regler for føreropplæring og førerprøve klasse B

Forfattere: Fridulv Sagberg
Rapportnr: 371/1997
ISBN: 82-480-0024-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

I 1994-95 ble reglene for førerkort klasse B endret, bl.a. med større adgang til privat øvel-seskjøring, redusert omfang av obligatorisk opplæring ved trafikkskole, og mer omfattende førerprøve. For å evaluere virkningen av end-ringen på ulykkesrisiko ble det gjennomført en spørreundersøkelse om trafikkuhell og ekspo-nering blant ca. 23 000 førere i alderen 18-20 år, fordelt på to grupper som hadde tatt førerkort henholdsvis før og etter endringen. Resultatene viste en mindre økning i privat øvelseskjøring og en nedgang i opplæringen ved trafikkskolene etter endringen, men ingen forskjeller i uhells-risiko. For begge gruppene ble risikoen halvert i løpet av 9-10 måneder. Evalueringen omfatter ikke eventuelle virkninger av redusert aldersgrense for øvelseskjøring (fra 17 til 16 år) og bortfall av føreropplæringens fase 2.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger