Du er her

Ungdom, utvikling og ulykker

Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl
Rapportnr: 1088/2010
ISBN: 978-82-480-1134-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1125-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Som en del av Statens vegvesens etatsprosjekt ”Høyrisikogrupper i vegtrafikken” har vi i dette prosjektet undersøkt utviklingen i ungdoms holdninger, kjøreatferd og ulykkesinvolvering over tid. Ett utvalg fikk spørsmål da de var 16 og 17 år. Et annet utvalg fikk spørsmål først som 18-åringer og så som 20-åringer. Vi finner at ungdom endrer holdninger over tid fra de er ca. 16 til de er ca. 20 år. Med økende alder blir respondentene noe mer pragmatiske og mindre tilbøyelige til å være positive til å følge trafikkreglene blindt i enhver situasjon. Endringen over tid skyldes antakeligvis både alder/modning, det å ha tatt førerkort og erfaring som bilfører. Også kjøreatferd endrer seg fra 18 til 20 år. Erfarne bilførere gjør færre feil- og glemselshandlinger, men flere bevisste regelovertredelser enn da de var ferske bilførere. Vi finner imidlertid få sammenhenger mellom kjøreatferd og ulykkesrisiko. De sammenhengene vi finner, viser at økt forekomst av regelovertredelse, det å ha vært utsatt for en ulykke tidligere, og å ha førerkort for moped før man får førerkort for personbil, er alle forbundet med økt ulykkesrisiko.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger