Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Ungdom og transportmiddelbruk. En sammenfatning av undersøkelser i Norden

Ungdom og transportmiddelbruk. En sammenfatning av undersøkelser i Norden

Forfattere: Susanne Nordbakke, Alberte Ruud
Rapportnr: 760/2005
ISBN: 82-480-0475-9
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0476-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten presenterer en gjennomgang av 14 nordiske studier av forhold som påvirker ungdoms transportmiddelvalg. Det skilles mellom strukturelle og kulturelle forklaringer, på samfunns- og individnivå. Valget av transportmiddel henger både sammen med transportmuligheter og holdninger til transportmidlene. Framfor alt er valget pragmatisk i forhold til tidsbruk og mobilitetsbehov. Med tanke på muligheter for valg av mer miljøvennlige transportmidler framover, understrekes nødvendigheten av å synliggjøre de former for frihet kollektivtransporten kan gi. Gjennomgangen viser at det er behov både for utnytting av de dataene som allerede eksisterer til komparative nordiske analyser og for helt nye undersøkelser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger