Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Ulykkesinnblanding, kjøreatferd og holdninger blant nye bilførere. Effektevaluering av læreplanen fra 2005 for førerkort klasse B

Ulykkesinnblanding, kjøreatferd og holdninger blant nye bilførere. Effektevaluering av læreplanen fra 2005 for førerkort klasse B

Forfattere: Fridulv Sagberg
Rapportnr: 1287/2013
ISBN: 978-82-480-1478-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1477-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Unge bilførere med nytt førerkort i 2011-2012 hadde vesentlig mer positive holdninger til trafikksikkerhet, bedre kjøreatferd og lavere ulykkesrisiko de første månedene etter førerprøven, sammenlignet med tilsvarende førere som fikk førerkort fra 2004. Dette er resultatet av en før-etter spørreundersøkelse i forbindelse med innføring av ny læreplan for førerkort klasse B i 2005. Bedringen i ulykkesinnblanding er større for menn enn for kvinner, noe som først og fremst skyldes at det blant unge menn er færre som har egen bil og som kjører daglig. Selv om dette trolig er hovedforklaringen på nedgangen i ulykkesinnblanding, er det indikasjoner på at økt omfang av opplæring, og følgelig mer kjøreerfaring, kan ha gitt en viss tilleggseffekt. Større nedgang i selvrapportert ulykkesinnblanding per førerkort blant menn enn blant kvinner bekreftes av analyser av politirapporterte personskadeulykker for perioden 2004-2012.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger