Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Ulykkesanalyser i Statens vegvesen. Veiledning for analysearbeidet

Ulykkesanalyser i Statens vegvesen. Veiledning for analysearbeidet

Forfattere: Fridulv Sagberg
Rapportnr: 1148/1999
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Statens vegvesen har etablert ulykkesanalysegrupper for vegtrafikkulykker i ni fylker og har utarbeidet retningslinjer for innsamling av data om kjøretøy, vegmiljø og trafikanter. Dette notatet er en veiledning for arbeidet med å analysere de innsamlede data for å komme fram til sannsynlige og mulige utløsende og medvirkende faktorer ved den enkelte ulykke. Analysemetoden bygger på tidligere arbeid, hvor betydningen av informasjonsbortfall som forklaring på ulykker har stått sentralt. Analysen tar sikte på å fastslå hvorvidt nødvendig informasjon ikke er blitt oppfattet av trafikanten(e) på grunn av sikthindringer, perseptuelle begrensninger eller kunnskapsbegrensninger. Metoden illustreres ved eksempler på utfylte rapporter fra faktiske ulykker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger