Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trygg kollektivtransport. Trafikanters opplevelse av kollektivreiser og tiltak for å øke tryggheten. Dokumentasjonsrapport

Trygg kollektivtransport. Trafikanters opplevelse av kollektivreiser og tiltak for å øke tryggheten. Dokumentasjonsrapport

Forfattere: Ingunn Stangeby, Åse Nossum
Rapportnr: 704A/2004
ISBN: 82-480-0411-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Omfanget av utrygghet ved kollektivreiser er relativt høyt. Vel halvparten av de faste kollektivtrafikantene har opplevd utrygghet i forbindelse med en kollektivreise. Selv om de aller fleste bare har opplevd utrygghet en gang i blant, kan dette føre til at folk reiser mindre kollektivt enn de ønsker, at de heller kjører bil eller at mobiliteten deres reduseres. For å redusere omfanget av utrygghet ved kollektivreiser kan det være nødvendig å sette inn tiltak. Tiltakene må være i et ”hele reisen”-perspektiv. Trafikantene opplever utrygghet både på veg til/fra holdeplassen, på holdeplassen og på selve transportmidlet. Det er derfor nødvendig at de forskjellige instanser, etater og selskaper som har ansvar for de ulike deler av reisen samarbeider slik at trafikantene kan oppleve at kollektivreisen er trygg fra start til mål.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger