Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trengsel ombord – en oversikt med forslag til videre arbeid

Trengsel ombord – en oversikt med forslag til videre arbeid

Forfattere: Harald Minken
Rapportnr: 1551/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1868-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Trengsel om bord på kollektive transportmidler gjør det aktuelt å innføre rushtidsprising og andre former for trafikkstyring, også i kollektivtrafikken. Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av kollektivutbygging vil øke med trengselen om bord, men på den andre sida innebærer trengselen at det ikke lenger er opplagt at drifta av kollektivsystemet skal subsidieres. Å ta hensyn til trengselen i samfunnsøkonomiske analyser vil kreve en større ombygging av den delen av bytransportmodellene som handler om kollektivtrafikantenes rutevalg. På kort sikt finnes det likevel noen enklere grep som kan gi bedre resultater enn dagens praksis.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger