Du er her

Transportytelser i Norge 1946 - 2003

Forfattere: Arne Rideng
Rapportnr: 721/2004
ISBN: 82-480-0430-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Rapporten inneholder tall for transportytelsene i 2003 og ajourførte tall for tidligere år. En del annen statistikk med relevans for samferdselssektoren er også tatt med. Veksten i persontransportarbeidet i 2003 er beregnet til 1,1 prosent. Vegtrafikken økte med 1,8 prosent. Trafikken med buss, jernbane og sporvei gikk ned i 2003, mens flytrafikken økte noe etter et par år med nedgang. Persontrafikken til og fra utlandet var rekordstor i 2003. Godstransportarbeidet innenlands for skip og bane viste en nedgang i 2003, mens en mindre registrert nedgang i trafikken med godsbiler skyldes nytt datagrunnlag. Utenrikshandelen til/fra fastlandet endret seg lite i 2003, målt etter vekt, mens eksporten av olje og gass direkte fra sokkelen sank med tre prosent samme år.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger