Du er her

Transportytelser i Norge 1946-1999

Forfattere: Arne Rideng
Rapportnr: 487/2000
ISBN: 82-480-0162-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Rapporten inneholder nye tall for transportytelsene i 1999 og ajourførte tall for tidligere år. En del annen statistikk med relevans for samferdselssektoren er også tatt med. Veksten i persontransportarbeidet i 1999 er beregnet til en prosent. Det var de kollektive transportmidlene som sørget for denne veksten, da biltrafikken lå på om lag samme nivå som året før. Flytoget til og fra Gardermoen er den viktigste årsak til at jernbanetrafikken økte med hele ni prosent i 1999, mens flytrafikken hadde en mer moderat vekst på tre prosent. Trafikken til og fra utlandet vokser langt sterkere enn den innenlandske transporten. Vegtrafikken over grensen økte med 11 prosent i 1999, mye takket være nordmenns handlereiser i Sverige. Godstransportarbeidet innenlands økte med en prosent i 1999, der sjøtransporten bidro mest til veksten. Det var små endringer i utenrikshandelen i 1999, målt etter vekt. Det samme gjelder eksporten av olje og gass direkte fra sokkelen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger