Du er her

Transportytelser i Norge 1946-1995

Forfattere: Arne Rideng
Rapportnr: 331/1996
ISBN: 82-7133-979-6
Språk: Norwegian

Økningen i persontransportarbeidet hittil i 1990-årene er beskjeden. Sterkest har veksten vært for fly- og togtrafikken, mens personbiltrafikken har vokst i samme takt som befolkningen. Halvparten av godstrafikken i Fastlands-Norge går nå med godsbiler på veg, mens sjøtransporten gradvis får mindre betydning. I utenrikshandelen er skip fortsatt fullstendig dominerende transportmiddel. Rapporten gir nye tall for transportytelsene i 1995 og en del annen statistikk som er relevant for samferdselssektoren. Kilder og forutsetninger for beregningene er også tatt med.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger