Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Transportytelser for godsskip i norske farvann

Transportytelser for godsskip i norske farvann

Forfattere: Inger Beate Hovi
Rapportnr: 1369/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1583-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I denne rapporten presenteres beregninger av transportarbeid for godsskip på norsk område. Bakgrunnen er at det lenge har vært stilt spørsmål om dagens transportytelsesstatistikk underestimerer transportarbeidet for sjøfart. Siste grundige kartlegging av leie- og egentransporten med skip var i 1993. Siden da har det vært en betydelig utflagging av kystflåten. Hovedprinsippet for transportytelsesstatistikken er at denne kun skal inkludere transportarbeid med norskregistrerte transportmidler. Beregningene som presenteres her er basert på grunnlagsdata fra SSBs kvartalsvise havnestatistikk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger