Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Transportytelser for godsskip i norsk farvann 2010-2015

Transportytelser for godsskip i norsk farvann 2010-2015

Forfattere: Kjetil Haukås
Rapportnr: 1513/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1748-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I denne rapporten presenteres beregninger av transportarbeid for godsskip på norsk område for perioden 2010-2015. Rapporten er en oppdatering av beregninger som er dokumentert i TØI rapport 1369/2014. Det har lenge vært stilt spørsmål om transportytelser for godsskip i norske farvann er riktig representert i transportytelsesstatistikken som SSB og Transportøkonomisk Institutt utarbeider i samarbeid. Bakgrunnen er at det ikke har vært gjennomført en grundig kartlegging av transportmønster og transportytelser for skip siden 1993 som er siste året som SSB gjennomførte en slik kartlegging. Siden da har det vært en betydelig utflagging av skipsflåten som også har berørt innenriksfarten. Hovedprinsippet for transportytelsesstatistikken er at denne kun skal inkludere transportarbeid med norskregistrerte transportmidler. Beregningene som presenteres her er basert på grunnlagsdata fra SSBs kvartalsvise havnestatistikk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger